osoba licząca na kalkulatorze

Czym jest limit faktoringowy?

Aby można było zdefiniować czym jest limit faktoringowy, należałoby ustalić na samym początku czym jest sam faktoring. A więc, faktoring jest to popularny produkt wśród ofert finansowania w mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstwach. Limit faktoringowy powinien być znany każdemu przedsiębiorcy, który myśli o zastosowaniu faktoringu. Oznacza on maksymalną udostępnioną przez faktora wartość finansowania należności. Mówiąc inaczej, limit faktoringowy określa jaką łącznie kwotę mogą sprzedać w danym momencie faktury.

W czym wyrażone są limity faktoringowe?

Limity faktoringowe wyrażane są w PLN. W momencie transakcji w innej walucie, pojedyncza kwota dokonywanej transakcji zostaje przeliczona na PLN w odpowiednim kursie, a limit zostaje obniżony. W przypadku spłacenia faktury, limit odnawia się o wartość wpłaty. Kiedy miejsce mają wpłaty w obcej walucie limit odnawiany jest po kursie z dnia wpłaty o jej wartość w przeliczeniu na PLN.

Rodzaje limitu faktoringowego

Przedsiębiorcy, którzy decydują się na faktoring muszą wiedzieć, że istnieją trzy limity faktoringowe. Pierwszym z nich jest sublimit. Jest to określenie maksymalnego limitu, który przyznany jest w przypadku jednego kontrahenta. Limit posiada ten plus, że można zmieniać go podczas obowiązywania umowy faktoringowej. Drugim limitem jest limit globalny. Jest to maksymalna stawka, którą może wypłacić faktor w ramach faktoringu. Ostatnim rodzajem jest limit koncentracji. Ten typ limitu stanowi procentowy udział zgłoszonych faktur do faktoringu. W łącznym saldzie finansowym pokrywa je faktor.

W tym dziale  Na czym polega performance marketing? Odpowiadamy

Na jakiej podstawie przyznawany jest limit faktoringowy?

Limit faktoringowy (zobacz: https://faktoria.pl/porada/limit-faktoringowy) poddawany jest analizie kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Limit uzależniony jest zatem w głównej mierze od : poziomu obrotów przedsiębiorstwa, wiarygodności kontrahentów oraz terminowości dokonywanych płatności. Ważnym elementem są także dane i dokumenty rejestrowe danej firmy, numery rachunków bankowych, kapitałowe i osobowe powiązania, raporty handlowe, opinie działalności rynku,
Przedstawiciel firmy, który zdecydowany jest na pełny faktoring musi poddać analizie także dokumenty swoich wszystkich kontrahentów.

Limit faktoringowy a wysokość obrotów przedsiębiorstwa

Aby faktoring przynosił zamierzone korzyści, limit powinien zostać dopasowany do wysokości obrotów jakie posiada przedsiębiorstwo w oparciu o odbiorców zgłaszanych do jego finansowania. Zbyt wysoki limit wiąże się z wyższymi opłatami finansowania, natomiast zbyt niski oznacza nieadekwatne wykorzystanie obrotów i brak poprawy sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.

Blokada limitu faktoringowego

W przypadku kiedy dłużnik zalega z opłatą przez bardzo długi czas bądź całkowicie uchyla się od płacenia, faktor blokuje przyznane limity. Blokada może mieć miejsce także w przypadku, gdy ocena ryzyka i wywiad transakcji jest negatywny. Inaczej mówiąc, występuje prawdopodobieństwo braku spłaty. Blokady stosowane są także w przypadku zadłużenia się płatnika i przekroczenia akceptowalnej dla faktora wartości. Sankcje nakładane są także w przypadku zaistnienia potwierdzonego mataczenia lub oszustwa biorąc pod uwagę osobowe i kapitałowe oceny powiązań.

W tym dziale  Google Ads - co musisz o nich wiedzieć

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *